УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Общи условия

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу за ползването му. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Брокер” означават „2М Брокер” ООД.

Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „2М Брокер“ООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.2mbroker.com в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Брокера в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Кои сме ние

„2М Брокер“ ООД, ЕИК 202272289, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Владайска №49, ет.1, e-mail: office@2mbroker.com осъществява дейност като застрахователен брокер – вписан с решение №374-ЗБ/20.12.2012 г. в регистъра на застрахователните посредници, воден от Комисията за финансов надзор.. Справка затова можете да направите в Комисията за финансов надзор, гр. София ул. „Будапеща“ №16, или на интернет сайта ѝ www.fsc.bg.
“2М Брокер” ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно Дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала на “2М Брокер” ООД, не се притежават или контролират от застраховател.

“2М Брокер” ООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, и прави професионална препоръка за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, съобразен с нуждите на потребителя на застрахователната услуга.

В случай че имате оплаквания от предоставяната от “2М Брокер” ООД услуга, моля подавайте вашите жалби на адрес гр.София, кв. Дружба 2, Цариградски комплекс, бл. 280, вх. Е и на електронна поща office@2mbroker.com. “2М Брокер” ООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от Вас адрес.
В случай че имате оплаквания от предоставяната от “ “2М Брокер” ООД услуга, жалби срещу “2М Брокер” ООД могат да се подават пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и посредством формите за извънсъдебно разглеждане на спорове, които са на разположение на ползвателя на застрахователни услуги в Република България.

Администриране на личните данни

“2М Брокер” ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни №377725 издадено от Комисията за защита на личните данни. “2М Брокер” ООД. За повече информация, моля вижте нашето уведомление за поверителност до клиенти, достъпно на сайта www.2mbroker.com

Сключване на договор с “2М Брокер” ООД

Чрез онлайн поръчка за издаване на застраховка на сайта www.2mbroker.com, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с “2М Брокер” ООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на “2М Брокер” ООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта. За сключването на договора с Брокерът не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта.

Договорът с “2М Брокер” ООД се счита за сключен от датата на подаване на онлайн поръчка от Вас за сключване и доставка на застрахователен договор чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна, подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички реквизи към полицата и заплащане на цената ѝ (дължимата премия) от Ваша страна.

Права и задължения на потребителите

С подаването на онлайн поръчка за сключване и доставка на застрахователен договор през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с “2М Брокер” ООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Брокера, застрахователен договор. Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на юридическото лице, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Брокерът може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП.

При подаване на онлайн поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес или да я получите лично в избран от Вас офис на Брокера.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с “2М Брокер” ООД в 14 дневен срок от подаване на онлайн поръчка през този сайт, като следва да изпрати писмено уведомление до Брокера на адрес: гр.София, кв. Дружба 2, Цариградски к-с, бл. 280, вх. Е, заедно с всички получени документи.
При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането и е необходимо потребителят да уведоми Брокера на телефон +359 889 27 00 10  или на имейл office@2mbroker.com. В този случай, ако е възможно, Брокерът анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски.

Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Брокера, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за прекратяване на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.
След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите сключения чрез “2М Брокер” ООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата Ви.

Права и задължения на “2М Брокер” ООД

При сключване на договор с Брокера чрез използването на този сайт, потребителя на база предоставената в сайта информация сам избира застраховката, която е най-подходяща с оглед неговите нужди.
Брокерът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт, с оглед повишаване качеството на услугите. Брокерът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на онлайн поръчките при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
Независимо от посочените ограниченията на отговорността, Брокерът полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

Ограничения на отговорността

“2М Брокер” ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация, не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.
В случай, че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Брокерът се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Брокерът не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма.

“2М Брокер” ООД не предоставя професионален съвет или мнение по въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Брокера, или от представляващите или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.
Това изчерпателно ограничаване на отговорността на “2М Брокер” ООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително, но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.
Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Брокерът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че “2М Брокер” ООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Брокерът има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване. При съмнение в достоверността на информацията в този уебсайт, съветваме да потърсите потвърждение, свързвайки се директно с Брокера на тел. +359 889 27 00 10.

Приложимо право

Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с “2М Брокер” ООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.

Други условия

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите “2М Брокер” ООД незабавно, ако престанете да бъдете такова. Условията за ползване се предоставят само на български език.