Застраховка при злополука и заболяване

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По застраховката „Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” се покриват медицински разходи, разходи за репатриране на Застрахованото лице при настъпване на застрахователно събитие при пътуване извън територията на Република България, при договаряне и срещу заплащане на допълнителна премия могат да се включват в отговорност на застрахователя и следните покрития: смърт или трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, правна помощ, разходи за болничен престой, обща гражданска отговорност, загуба на багаж.

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА

Застраховат се български граждани и чужденци, които следва да бъдат в добро здравословно състояние, което им позволява да пътуват.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Териториалният обхват на застраховката покрива целия свят с изключение на територията на България и страната на постоянното местожителство на Застрахования.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Размерът на премията се определя в евро или долара, по приета от Застрахователя тарифа според избраните от Застрахования покрития и лимити на отговорност. Премията се заплаща еднократно от Застрахования при сключване на застраховката в лева по курса на БНБ за в деня на плащането.