Застраховка на имущество

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ЗАСТРАХОВКА „ИМУЩЕСТВО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По тази застраховка могат да се покрият щети на движимо и недвижимо имущество, собственост на физически и юридически лица в резултат на: пожар, в т.ч. мълния, експлозия, имплозия, падане на летателни апарати и части от тях; природни бедствия; ВиК аварии; земетресение; късо съединение и токов удар; кражба чрез взлом и/или чрез използване на техническо средство; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); умишлен палеж и взривяване; свличане и срутване на земни пластове; морски вълни; гражданска отговорност към трети лица; и други рискове.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

  1. Застрахователната сума не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество. За възстановителна стойност се смята цената за възстановяване на имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка.
  2. Застрахователната премия зависи изцяло от: квадратурата на имота; избраната застрахователна сума за недвижимото имущество (като повечето застрахователни дружества имат минимална застрахователна сума, която е различна и зависи от вида на конструкцията на сградата и от местонахождението на имота) и избраната застрахователна сума за движимото имущество, избраните покрити рискове.

Най-ниските цени, които се предлагат на пазара са за пакетни имуществени застраховки на „Първи риск“, при които при настъпване на застрахователно събитие Застрахователя ще плати до действителния размер на щетата, но не повече от застрахователната сума, без да се прилага подзастраховане. Те започват от 15,00 лева и се предлагат от всички застрахователни компании.

Най-голям пазарен дял в имуществените застраховки за 2012 г. имат ЗАД „Алианц-България“ АД, ЗАД „Булстрад“ АД и ЗАД „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.