Застраховка Професионална отговорност

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност, и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти (пациенти и трети лица), които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Има доста задължителни застраховки по силата на закон или друг нормативен акт. Ето някои от тях:

 1. Отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
 2. Отговорност на адвокати
 3. Отговорност на нотариуси
 4. Отговорност на застрахователни посредници
 5. Отговорност на туроператора
 6. Застраховане в проектирането и строителството
 7. Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 8. Професионална отговорност на регистрирани одитори
 9. Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие
 10. Отговорност за клинични изпитвания
 11. Отговорност на лица, упражняващи дейност по закона за кадастъра и имотния регистър или закона за геодезия и картография
 12. Отговорност на доставчици на удостоверителни услуги
 13. Отговорност на независими оценители
 14. Отговорност на синдик
 15. Професионална отговорност на инвестиционни посредници
 16. Професионална отговорност на агенти при продажба на самолетни билети
 17. Професионална отговорност на лицата, извършващи сертифициране и/или обследване за енергийна ефективност

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

 1. Лимит на отговорност (Застрахователната сума) по някои от застраховките е заложена в самия нормативен акт, регламентиращ застраховката, а при други тя е обект на договаряне между Застрахователя и застрахованото лице.
 2. Застрахователната премия зависи: от избраното застрахователно покритие и лимит на отговорност, от рисковия профил на Застрахования, от наличието или липсата на щети, от наличието на самоучастие на Застрахования

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ

Дължимата застрахователна премия може да бъде заплатена еднократно при сключване на полицата или разсрочено на 2 до 4 вноски, без да се прилага завишение на застрахователната премия.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетението се изплаща в срок до 15 дни от получаването на всички необходими документи и данни, удостоверяващи отговорността на Застрахования и размера на вредите.

ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА: 12 месеца от датата на сключване.