Застраховка Обща гражданска отговорност

В световната практика задължителните застраховки имат социален характер, защото всеки който причинява вреди на трети лица е задължен да ги възстанови. Застрахователят предлага защита за физически и юридически лица за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността на Застрахования.

Към тази вид застраховка се отнасят следните подвидове:

  1. Отговорност на работодателя
  2. Отговорност за продукта
  3. Отговорност на Наемателя
  4. Отговорност на Собственика /наемодателя/ на жилище
  5. Отговорност на Собственици на сгради, търговски помещения и офиси
  6. Отговорност за аналитична дейност на лаборатории

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

  1. Лимитът на отговорност е определен за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички застрахователни събития за периода на действие на застрахователния договор. Лимитът на отговорност се определя от Застрахования.
  2. Застрахователната премия зависи: от избраното застрахователно покритие и лимит на отговорност, от рисковия профил на Застрахования, от наличието или липсата на щети, от наличието на самоучастие на Застрахования

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ

Дължимата застрахователна премия може да бъде заплатена еднократно при сключване на полицата или разсрочено на 2 до 4 вноски, без да се прилага завишение на застрахователната премия.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетението се изплаща в срок до 15 дни от получаването на всички необходими документи и данни, удостоверяващи отговорността на Застрахования и размера на вредите.

ВАЛИДНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА: 12 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ