Застраховка на добитък

КАКВО ПРЕДЛАГА ЗАСТРАХОВКАТА НА ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И КОШЕРИ С ПЧЕЛИ

ОБЕКТИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застрахованете по тази застраховка са: едри рогати животни на възраст над 3 месеца;
– еднокопитни животни на възраст от 6 месеца до 15 години включително овце и кози на възраст над 3 месеца;
– свине за разплод на възраст над 6 месеца и подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
– птици (подрастващи, носачки и бройлери), отглеждани при интензивни условия;
– кошери с пчели;
– риба, отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
– фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч, отглеждани в дивечоразвъдни стопанства;
– кучета;
– елитни и състезателни коне;
– патици и гъски за производство на черен дроб;
– екзотични животни;
– животни за ценни кожи, отглеждани при интензивни условия.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застраховката покрива смърт или клане (убиване) по необходимост на животни, птици, кошери с пчели и риба, настъпили вследствие на:
– пожар;
– природни бедствия – буря, ураган (вихрушка, смерч), проливен дъжд, градушка, наводнение, срутване на земни и скални маси и удар от мълния; – злополуки – обгаряне от взрив, нападение от диви животни, действие на електрически ток, произшествие с МПС, счупване на кости при механичен удар и падане в пропаст при паша, потвърдени и доказани от съответните органи или по анкетен път;
– заразни болести или мерки за борба с тях, потвърдени лабораторно от ветеринарен институт (станция); незаразни, паразитни и други болести.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

Максималните застрахователните суми се договарят за отделните видове животни, птици и кошери с пчели и са съобразени със съществуващите пазарни цени, като задължително се вземат под внимание индивидуалните качества на животните (порода, възраст, разплодни и продуктивни качества и др.) и условията за отглеждане.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Застрахователната премия се плаща еднократно или на разсрочени вноски. Тя се определя от Застрахователя в зависимост от размера на застрахователната сума, вида на застрахованите обекти, броя на застрахованите животни, избраното застрахователно покритие и срока на застраховката.