Застраховка Злополука

ЗА КАКВИ СЛУЧАИ Е ПОЛЕЗНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“

Обект на застраховката е животът, здравето и телесната цялост на Застрахования. Застраховани лица по индивидуална застраховка „Злополука“ могат да бъдат здрави лица на възраст от 16 до 70 години, като не се застраховат лица със загубена работоспособност над 50%, както и малолетни лица или лица, поставени под пълно запрещение за риска смърт от злополука.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По тази застраховка се покрива: временна загуба на трудоспособност от злополука в % от застрахователната сума, размера на който зависи от броя на дните, за които Застрахования е нетрудоспособен; трайна загуба на трудоспособност от зпополука; смърт от злополука; медицински разходи за болнично и извънболнично лечение поради злополука.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Размерът на застрахователната премия зависи от професията, възрастта и здравословното състояние на Застрахования, застрахователното покритие и избраната застрахователна сума.