Застраховка Гражданска отговорност на автомобилисти

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ“

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят, съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА

 1. Лимитът на отговорност (застрахователната сума) по тази застраховка, считано от 11.06.2012 г., е както следва:
  1. За неимуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт:
   1. 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
   2. 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица.
  2. За имуществени вреди – 2 000 000 лв. за всяко събитие.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия по тази застраховка зависи изцяло от следните фактори: кубатура на автомобила, териториален обхват; областта, в която е регистрирано МПС-то; начина на плащане на премията (еднократно или разсрочено); наличие или липса на виновно причинени щети; възраст и шофьорски стаж на собственика на МПС-то.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ

Начин на плащане на застрахователната премия – еднократно или разсрочено.