Застраховка Автокаско

НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ЗАСТРАХОВКА „АВТОКАСКО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По тази застраховка могат да се покрият щети на МПС в резултат на: пожар и/или експлозия; природни бедствия, с изключение на земетресение и последиците от него; аварии на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др. съоръжения; пътно-транспортни произшествия и/или удар на паркинг; злоумишлени действия на трети лица; умишлен палеж и взривяване; кражба и грабеж на цялото МПС.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

  1. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застрахователния договор. Действителната стойност за автомобили над една година се определя по експертна оценка, съгласно методиката на Застрахователя, като се взема предвид годината на производството, техническото състояние, външния вид и други фактори.
  2. Застрахователната премия се определя като процент от застрахователната сума и зависи от: рисковете, които ще се включат в застрахователното покритие; застрахователната сума на автомобила; възрастта на автомобила; избрания начин за ликвидация на щетите и други показатели. Тя може да бъде платена еднократно или разсрочено от 2 до 4 вноски.

Най-ниската цена, която се предлага на пазара е по клаузи частично или минимално покритие; такива, включващи в себе си самоучастие на застрахования (самоучастието на Застрахования се изразява в поемане, от него на част от отговорността, в случай на настъпване на застрахователно събитие) или авансов бонус за липса на щети. Застрахователни компании, които предлагат такива клаузи са: ЗК „Лев инс“ АД, ЗАД „Армеец“АД, ЗАД“ДЗИ-ОЗ“ АД, ЗД „Бул Инс“ АД, ЗД „Булстрад“ АД.

Най-голям пазарен дял по застраховка „Автокаско“ за 2012 г. имат застрахователните дружества ЗАД „Армеец“, ЗАД „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД, ЗД „Бул Инс“ АД, ЗАД „Булстрад“ АД.